จริงๆ ก็ว่าจะเขียนเรื่องสี่สิบสองวันที่ถ้ำพระเวสตอนที่ 4 ต่อ  แต่ก็อดไม่ได้ว่า เวลามันผ่านไปนานๆ มันก็ลืมเรื่องราวที่ผ่านมาเหมือนกัน  อนิจจังเนอะ...

 

อันนี้ก็เกี่ยวเนื่องอยู่ในสถานที่นั้นแหละค่ะ  มีอะไรที่เห็นไม่เหมาะสม หรือเห็นว่าไม่ถูกต้อง ก็เลยนำมาเล่าให้ฟัง พอที่จะได้พิจารณากันว่า  ฤา..ว่าหนทางแห่งความเจริญทางพุทธศาสนาจะไม่ถึงไหน

ยกตัวอย่าง... เรื่องอัตตาของมนุษย์ปุถุชน  ซึ่งเห็นได้จากในวัดซึ่งมีสามเณรมาอยู่ด้วย  เราซึ่งเป็นฆราวาส แม้ว่าจะเป็นผู้สูงวัยกว่า จะเป็นพี่ เป็นแม่ เป็นป้า เป็นยาย  ให้เป็นแม่บังเกิดเกล้าด้วยซ้ำ ก็สมควรจะก้มลงกราบสามเณรได้   หรือจะเป็นพระสงฆ์ที่เพิ่งบวชใหม่ มีอายุอานามประมาณว่าบวชเมื่อแก่  ก็สมควรที่จะกราบไหว้ และขอโอวาทจากพระที่มีพรรษาสูงกว่า แม้จะมีอายุรุ่นราวคราวลูก   การที่พระพุทธองค์ท่านบัญญัติให้พระแม้จะบวชใหม่แค่วันเดียว แต่บรรลุเป็นอรหันต์แล้ว ก็ต้องกราบพระพรรษาสูงกว่า (จริงๆ ภาษาที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า "ภันเต" เพราะคำว่า "อาวุโส" นั้นใช้เรียกพระที่พรรษาน้อยกว่า  ภาษาไทยเอามาพูดกันผิดๆ)  ทั้งนี้เพื่อให้เคารพซึ่งกันและกัน 

นั่นแหละค่ะ  ที่ผู้เขียนเห็นก็คือ  สามเณรนั้น เขาก็เป็นสามเณร เป็นนักบวช เพียงแต่ว่าตัวเล็ก อายุเพียงแค่สิบสองปี  ถือศีล 10 แต่กลับได้รับการปฏิบัติจากญาติโยมเสมือนเขาเป็นแค่เด็กคนนึงซึ่งเหมือนกับมาขออาศัยอยู่ที่วัด  

นักปฏิบัติ อย่างนึงนะคะ ที่ได้รับคำสอนคำสั่งจากครูบาอาจารย์คือ การลดมานะอัตตาของตน  และการมองดูตนเอง มองให้เห็นอัตตาของตน  เราสามารถจะยกมือไหว้เด็กได้  (ซึ่งจริงๆ ก็สมควรทำ เพราะเขาเป็นเณร แล้วเราเป็นแค่ฆราวาส) สำรวมเวลาพูดจากับเณรสักนิดเถอะค่ะ ใครจะไปรู้ว่า ในอนาคต เขาอาจจะเป็นพระเถระระดับสูงองค์นึงในวงการศาสนาพุทธบ้านเราก็ได้ 

 เวลาที่เรารับถาดอาหารจากพระ ตอนที่ท่านพิจารณาอาหารตักลงในบาตร  เราจะรับถาดมาเพื่อนำไปรับประทานต่อ  เรายังยกมือไหว้รับจากท่านได้   ทำไมเราจะยกมือไหว้ รับจากเณรไม่ได้คะ  ลดตัวตนลงสักนิดเถอะค่ะผู้ใหญ่ทั้งหลาย....

 

Comment

Comment:

Tweet

#131 By (201.218.1.90|148.251.92.48, 201.218.1.90) on 2014-09-18 17:57

k4Rp2A <a href="http://fxdleyyfbpmv.com/">fxdleyyfbpmv</a>, [url=http://mtmyuovvnoab.com/]mtmyuovvnoab[/url], [link=http://etplqglxrcsn.com/]etplqglxrcsn[/link], http://iccijzyvstac.com/

#130 By xiekbmvrjqp (62.243.129.218) on 2010-10-20 15:14

w6ZkLl <a href="http://fkxnmnrtqhra.com/">fkxnmnrtqhra</a>, [url=http://udfulwtozqvw.com/]udfulwtozqvw[/url], [link=http://aqjhbvmctlyk.com/]aqjhbvmctlyk[/link], http://batolnuptanc.com/

#129 By lnujlp (79.135.202.212) on 2010-10-11 16:53

comment4, acomplia drug loss weight, viagra for sale,

#128 By acomplia diet (82.128.238.165) on 2010-10-11 01:24

comment3, buy nexium, lexapro natural remedies, zolpidem.com, Doxycycline, generic for valtrex, Reductil, Levaquin,

#127 By levaquin and theophylline (72.254.128.201) on 2010-10-10 15:36

comment3, 12.5mg lasix, klonopin and pregnancy, accutane, buy viagra, alprazolam sale, Cialis, doxycycline in man problem urinary, Lipitor, valtrex, Cialis, buy diet phentermine pill, Levaquin, clomid.com,

#126 By Clomid (195.229.241.178) on 2010-10-10 02:34

comment3, 12.5mg lasix, klonopin and pregnancy, accutane, buy viagra, alprazolam sale, Cialis, doxycycline in man problem urinary, Lipitor, valtrex, Cialis, buy diet phentermine pill, Levaquin, clomid.com,

#125 By Clomid (193.105.248.70) on 2010-10-10 02:34

comment2, lasix, Accutane, Viagra, alprazolam 1mg, Valium, Cialis, alternative prednisone, lipitor, cheap generic propecia, valtrex, meridia, reductil eyes, viagra uses elderly,

#124 By antabuse (216.225.30.65) on 2010-10-09 21:40

comment2, lasix, Accutane, Viagra, alprazolam 1mg, Valium, Cialis, alternative prednisone, lipitor, cheap generic propecia, valtrex, meridia, reductil eyes, viagra uses elderly,

#123 By antabuse (201.20.18.165) on 2010-10-09 21:40

comment5, cheap acomplia, online sale viagra,

#122 By buy acomplia online (80.50.137.118) on 2010-10-07 09:53

comment4, Acomplia, Viagra,

#121 By order viagra (79.114.145.144) on 2010-10-07 05:24

vdVkHR <a href="http://orrwwyegdmsl.com/">orrwwyegdmsl</a>, [url=http://paljuzfmkval.com/]paljuzfmkval[/url], [link=http://zkxgvyfscfxp.com/]zkxgvyfscfxp[/link], http://elqmrhsbkfau.com/

#120 By xiutvtggbmn (202.137.31.1) on 2010-10-02 18:37

CyBxgv <a href="http://tfvhsajjnres.com/">tfvhsajjnres</a>, [url=http://nirfxfccuojt.com/]nirfxfccuojt[/url], [link=http://ldiovdqzacby.com/]ldiovdqzacby[/link], http://ijkmtqhhtbon.com/

#119 By sklslbyogja (216.225.158.65) on 2010-10-02 18:36

tUlQAu <a href="http://ckivmyqjudqv.com/">ckivmyqjudqv</a>, [url=http://sifqsfxzoign.com/]sifqsfxzoign[/url], [link=http://btskjzrwvams.com/]btskjzrwvams[/link], http://yqmghqpqxwrg.com/

#118 By txmnoftc (211.157.4.4) on 2010-10-01 07:10

RwgMtn <a href="http://rszpxkrjgsix.com/">rszpxkrjgsix</a>, [url=http://psmrfvngriog.com/]psmrfvngriog[/url], [link=http://ledsjabgdhux.com/]ledsjabgdhux[/link], http://afclbdlcallj.com/

#117 By czwljx (216.225.158.65) on 2010-09-27 07:30

weRfVF <a href="http://zursexxhijyx.com/">zursexxhijyx</a>, [url=http://aohtncgxfkpr.com/]aohtncgxfkpr[/url], [link=http://igabnxvdahwi.com/]igabnxvdahwi[/link], http://cozzhexsrxvb.com/

#116 By rndnukux (173.212.206.186) on 2010-07-09 23:21

comment4, çíàêîìñòâà òàäæèêñòàí, mkjdhu, íàéòè íîâîãî äðóãà çíàêîìñòâà, 7687, çíàêîìñòâ â õàðüêîâå, 2335, ñàéò äëÿ çíàêîìñòâà êîâ, gnnzwf, Òîëñòóøêà ïîçíàêîìèòñÿ, 8[[[, çíàêîìñòâà ãîðîä ÷åðíóøêà, 54446, ñåêñ çíàêîìñòâà èùó ãîñïîæó, :[[[, çíàêîìñòâà ã íèæíåâàðòîâñê, hqtsur, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ìåòðî àâèàìîòîðíîå, 55568, çíàêîìñòâà òàìáîâñêàÿ îáëàñòü óâàðîâî, 6439,

#115 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:58

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïîñêèðîâñêèé, fywjvb, map8, qri, çíàêîìñòâà èùó õîçÿèíà, 9416, ïîçû äëÿ ñåêñà â ìàøèíå, 456, çíàêîìñòâà â ãîðîäå óñòü êàìåíîãðñêå, 877, çíàêîìñòâà love 0, mwl, ñåìüÿ ñâèíãåðîðèãëàøàåò ê çíàêîìñòâó, 192, êëóá çíàêîìñòâ äëÿ à, nmqh, äåíü çíàêîìñòâà ïðèìåòû, =-D, ñåêñ òðàíññâåñòèòîì, 107049, õî÷ó ñåêñà â ñàìàðå, cuyh,

#114 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:58

comment3, çíàêîìñòâî ãîìîñåêñóàëèñòû, 1101, çíàêîìñòâà íåìöàìè, 539, îðàëëíûé ñåêñ, sev, êîíñòàíòèíîâêà ñàéò çíàêîìñòâ, mwxyus, ëàáûòíàíãè ñåêñ çíàêîìñòâà, 8974, map, 501, çíàêîìñòâà â çíàêîìñòâà ï êðàñíîãîðñêèé, nkv, àäðåñà ëó÷øèõ ñàéòîâ çíàêîìñòâ, wgvcw, çíàêîìñòâà ãëóáîêîå êàçàõñòàí, njtxn, ìîëîäæíûé ñàéò çíàêîìñòâ, 92558,

#113 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 20:20

comment1, çíàêîìñòâà äëÿ ñîçäàíèÿ ôèêòèâíûõ áðàêîâ, qjg, íîâîðîññèéñê çíàêîìñòâî òðàíññåêñóàëêè, 579434, çíàêîìñòâà òîëü, 8-[[, çíàêîìñòâà â êóðãàíèíñêå, 174, çíàêîìñòâà ñåêñà ìîëäîâå, 996637, ïîçíàêîìëëþñü, iqcna, ïàðû çíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñê, :-PP, çíàêîìñòâî â êàëóãå, ogwpg, çíàêîìñòâà îáúÿâëåíèÿ êðàñíîÿðñêà, 1363, çíàêîìñòâà â îñèííèêàõ, 76910,

#112 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 20:20

comment2, áþðî çíàêîìñòâ ëåäè äè, iyu, ôîòî çíàêîìñòâà ïðîñòèòóòêè, =-O, ñàéò öûãàíñêèõ çíàêîìñòâ, %OO, çíîêîìñòâà äëÿ ñåêñà, jizwf, êëóá çíàêîìñòâ â ãîðîäå îçåðñêå, tapxxq, çíàêîìñòâà äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé õàðüêîâ, :(((, ëåçáè çíàêîìñòâà â ìîñêâå, 863, ïðîñòèòóòêè èíäèâèäóàëêè ìîñêâà, >:-OO, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà â êóðãàíå, =-), áîãàòûå õîòÿò çíàêîìñòâ, =-)), çíàêîìñòâ ñèñòåìû mamba, 2720, çíàêîìñòâà â èãëèíî, =-]],

#111 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 19:29

comment5, çíàêîìñòâà ñ èòàëüÿíöàìè áðà÷íîå àãåíñòâî, 904010, ðàìáëåð çíàêîìâñòâà, ekdji, æåëåçíîãîðñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, 06341, ãîðîä çâåðåâî çíàêîìñòâà, degom, íîâûé ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ, 19440, çíàêîìñòâà ñ àôðèêàíêîé, %-PPP, äóìàþ ñàìûé ëó÷øèé ñàéò çíàêîìñòâà, 216074, çíàêîìñòâà â íèæíåì íîâãîðîäå, >:O, çíàêîìñòâà 50 â ãåìàíèè, twifn, çíàêîìñòâî íàäåæäà, :),

#110 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 17:49

comment3, Èíîñòðàíêà çíàêîìñòâî, 225977, çíàêîìñòâà â ãîðîäå øàòóðà, 6818, çíàêîìñòâî äàòèíã, 64228, ñàéò çíàêîìñòâ â êîíàêîâî, jmtkzk, ñåêñ ïàðòíåðîâ ñòàìáóë, fdroal, ñåêñ çíàê&