สู่ธรรม...สู่ถ้ำพระเวส

posted on 25 Jul 2009 19:41 by khontkao

 

 

  วันนี้ขอมาบอกบุญมหากุศล โอกาสดีมีมาให้ร่วมกันสร้างบุญบารมี

 

                                                                                                           วัดธรรมบรรพต ( ถ้ำพระเวส )

\.                                                                                                                                ตำบลนาแก   อำเภอนาแก  จังหวัด นครพนม    

   วัดธรรมบรรพต ( ถ้ำพระเวส ) ธ. เป็นวัดที่มีประวัติยาวนาน  ในด้านการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานของพระสุปฏิปันโนตั้งแต่อดีต  จนถึงปัจจุบัน  แต่เริ่มมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ.  2458  ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน  เขตตำบลนาแก อำเภอ  นาแก  จังหวัดนครพนม  หนึ่งในหลายรูปของพระสุปฏิปันโน  ที่เคยธุดงค์มาเพื่อปฏิบัติธรรม ได้แก่ พระอาจารย์ใหญ่สายกัมมัฏฐานหลวงปู่เสาร์  กนฺตสีโล และหลวงปู่มั่น  ภูริทตฺโต  เป็นต้น   ปัจจุบันมีพระครูพิทักษ์ธรรมบรรพต   (ทัศนัย วรปญฺโญ)   เป็นเจ้าอาวาส  โดยวัดได้รับความเมตตาอย่างสูง จากพระเดชพระคุณ พระสุธรรมคณาจารย์  (หลวงปู่เหรียญ    วรลาโภ)    ได้เปลี่ยนชื่อวัดเพื่อความเป็นศิริมงคลจาก  วัดถ้ำพระเวส   เป็น   วัดธรรมบรรพต         (ถ้ำพระเวส) ธ.    มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายรูป  ได้กล่าวถึงปรากฏการณ์มหัศจรรย์หลายประการ ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนของวันพระ  เช่น มีแสงสว่างจ้าคล้ายดวงอาทิตย์  พวยพุ่งขึ้นมาจากปากถ้ำ  หรือบางครั้งคล้ายแก้วเสด็จจากฟ้าลงมาสู่ปากถ้ำ  เป็นต้น  จากการที่วัดนี้เคยเป็นที่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์  เมื่อท่านละสังขาร  พระลูกศิษย์จึงอัญเชิญอัฐิธาตุ  เกศาธาตุและอื่น ๆ มาประดิษฐานไว้ที่วัดเป็นจำนวนมาก   ประกอบกับเมื่อเดือน  พฤษภาคม  2551   ทางวัดได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า เพื่อประดิษฐานเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบไป  จากการที่วัดได้รับสิ่งล้ำค่าทางพุทธศาสนา   แต่สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร เจ้าอาวาส,คณะสงฆ์, คณะกรรมการวัด, พุทธศาสนิกชน และพระภัทรภูมิ ลาภสมฺปฺนโน         (ครูบาโต้ง)  วัดดอนธาตุ  อุบลราชธานี   ซึ่งได้ย้ายมาจำพรรษา ณ วัดแห่งนี้  ได้ปรึกษาหารือกันเห็นควรจัดสร้างสถานที่เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์ โดยได้รับการอนุญาต  ให้จัดสร้างจาก พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วัดศรีอภัยวัน จังหวัดเลย โดยให้ชื่อว่า เจดีย์บูรพาจารย์  เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ   ส่วนยอดเป็นเจดีย์ย่อมุม  12  เหลี่ยม   ฐานรอบนอกกว้าง         14  เมตร  ฐานองค์เจดีย์กว้าง 8  เมตร  ความสูงจากฐานถึงยอด 22 เมตร  และมีกำหนดการวางศิลาฤกษ์การจัดสร้าง   พร้อมการทอดกฐินสามัคคี  ของวัดในวันที่ 17 18 ตุลาคม 2552    โดยวัดได้รับความเมตตา  จากหลวงปู่จันทร์แรม  เขมสิริ  วัดเกาะแก้วธุดงค์สถาน จังหวัดบุรีรัมย์  และ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วัดศรีอภัยวัน  จังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ร่วมกับพระสุปฏิปันโน นับร้อยรูป                  ในการก่อสร้างเจดีย์บูรพาจารย์ในครั้งนี้  ทางวัดยังขาดปัจจัยและวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการเป็นจำนวนมากและเห็นว่าท่านและคณะ  เป็นผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนา  จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านและญาติธรรมของท่าน  ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้าง เจดีย์บูรพาจารย์และร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ตามวันเวลาข้างต้น  ทางวัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านและคณะจะเป็นผู้ร่วมสร้างบารมี และให้โอกาสกับพุทธศาสนิกชนผู้ยากไร้ ได้มีสถานที่สำหรับสักการบูชาสิ่งอันเป็นศิริมงคล ต่อไป         

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี และวางศิลาฤกษ์เจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุบูรพาจารย์ สายกัมมัฏฐาน ณ วัดธรรมบรรพต(ถ้ำพระเวส) ธ.ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมวันเสาร อาทิตย์ที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

                วัดธรรมบรรพต (ถ้ำพระเวส) ธ.  ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๕๘      มีพระบูรพาจารย์และพระสายกัมมัฏฐานที่สำคัญๆ ธุดงค์มาวิเวกปฏิบัติธรรมหลายต่อหลายองค์ อาทิเช่น   หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต, หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม, หลวงปู่ดูลย์ อตุโล, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร และอีกหลายองค์          วัดธรรมบรรพต (ถ้ำพระเวส) ธ. จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญยิ่ง ปัจจุบันมีพระครูพิทักษ์ธรรมบรรพต (ทัศนัย วรปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส ในปีนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่อน ญาณธโร) เจ้าคณะจังหวัดเลย ธ. องค์อุปถัมภ์วัดธรรมบรรพต (ถ้ำพระเวส) ธ. เมตตากำหนดวันรับกฐินและวางศิลาฤกษ์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกฯ ทรงพระเมตตาประธานพระบรมสารีริกธาตุให้ วัดธรรมบรรพต (ถ้ำพระเวส) ธ. ต.นาแก อ.นาแก จ. นครพนม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมและสักการบูชา เป็นสิริมงคลยิ่งตลอดไป  จึงใคร่ขอกราบเรียนเชิญ เรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี      และร่วมวางศิลาฤกษ์เจดีย์ สร้างทานบารมีในพิธีมหามงคลอันยิ่งใหญ่นี้โดยพร้อมเพียงกัน

 กำหนดการวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๒

                เวลา ๐๘.๐๐ น.                       ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร

                เวลา ๐๙.๐๐ น.                       ตั้งองค์กฐินและจัดเตรียมบริเวณ/สถานที่วางศิลาฤกษ์เจดีย์

                                                                รับบริจาคปัจจัยไทยธรรม ตลอดทั้งวัน

                เวลา ๑๘.๐๐ น.                       ทำวัตรเย็น

                เวลา ๑๙.๐๐ น.                       ฟังพระธรรมเทศนา ๒ กัณฑ์ โดย

หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ และ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ

(หลวงปู่ท่อน  ญาณธโร)

                เวลา๒๐.๓๐ น.                      ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิภาวนา

 วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒

                เวลา ๐๗.๐๐ น.                      พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต  ภายในบริเวณวัดธรรมบรรพต      

                                                                (ถ้ำพระเวส) ธ.

                เวลา ๐๘.๐๐น.                        ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร

                เวลา ๐๙.๑๙ น.                       ทำพิธีมหามงคล วางศิลาฤกษ์เจดีย์

                เวลา ๑๐.๐๙ น.                       ทอดถวายผ้ากฐิน จตุปัจจัย และเครื่องบริวารกฐินเสร็จแล้วรับพร

     

www.thamprawes.com

Comment

Comment:

Tweet

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อครูบาโต้งได้ที่หมายเลข

084-7281300(GSM) ,087-6719496(dtac)

#1 By Nonsoul & Khont9 on 2009-07-25 20:18